Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej

loga Uni

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym problemem rozwiązanym dzięki realizacji projektu jest niski poziom kompetencji i aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz znikoma ilość zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Przeszkodami w aktywności są niejednokrotnie kompetencje zawodowe osób niepełnosprawnych, ale również stereotypy o niemożności pełnego uczestnictwa w życiu społecznym zakorzenione wśród samych niepełnosprawnych oraz w ich środowiskach.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i zatrudnienia osób niepełnosprawnych na terenie objętym projektem poprzez stworzenie ZAZ w Lipniaku.

Masz szansę na zatrudnienie na osiemnaście miesięcy!

Szczegóły projektu poniżej:

Linki:

Wróć