Zakład Aktywności Zawodowej w Lipniaku

Projekt „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku” jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym problemem rozwiązanym dzięki realizacji projektu jest niski poziom kompetencji i aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz znikoma ilość zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Przeszkodami w aktywności są niejednokrotnie kompetencje zawodowe osób niepełnosprawnych, ale również stereotypy o niemożności pełnego uczestnictwa w życiu społecznym zakorzenione wśród samych niepełnosprawnych oraz w ich środowiskach.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i zatrudnienia osób niepełnosprawnych na terenie objętym projektem poprzez stworzenie ZAZ w Lipniaku.

Celami szczegółowymi w projekcie są:
1. Stworzenie i wsparcie w pierwszym okresie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku, tj. do 31.01.2015 roku.
2. Zwiększenie szans na rynku pracy 30 osób niepełnosprawnych (w tym 14 kobiet) poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych oraz podwyższających kompetencje.

W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące kursy:
a. Kucharz / Kucharka (kod zawodu 512090) – 200 godzin
b. Pokojowy / Pokojowa (kod zawodu 911203) – 60 godzin
c. Pomoc krawiecka (kod zawodu 932905) – 60 godzin
d. Pomocniczy / Pomocnicza robotnika przy konserwacji terenów zieleni
(kod zawodu 921401) – 60 godzin
e. Maglarz (kod zawodu 912101) – Pracz / Praczka (kod zawodu 912102) – 40 godzin
f. Recepcjonista hotelowy / Recepcjonistka hotelowa (kod zawodu 422401) – 100odzin
3. Zwiększenie motywacji do podejmowania zatrudnienia 30 osób niepełnosprawnych (w tym 14 kobiet) poprzez poradnictwo psychologiczne – indywidualne i grupowe.
4. Zwiększenie motywacji do podejmowania zatrudnienia 30 osób niepełnosprawnych (w tym 14 kobiet) poprzez poradnictwo zawodowe – indywidualne konsultacje.
5. Zwiększenie szans na realna integrację zawodową i społeczną 30 osób niepełnosprawnych ( w tym 14 kobiet) poprzez zapewnienie asysty osobistej w miejscu pracy i zamieszkania.

Dzięki realizacji projektu zostanie utworzony pierwszy w regionie Zakład aktywności Zawodowej. Dzięki wsparciu w ramach projektu, jego uczestnicy i uczestniczki uzyskają kompleksowe wsparcie specjalistów, posiądą wiedzę i umiejętności niezbędne zarówno na otwartym jak i chronionym rynku pracy.

Wartość dodaną projektu stanowi możliwość skorzystania jego uczestników i uczestniczek ze wsparcia Ośrodka Wsparcia w Lipniaku w zakresie rehabilitacji społecznej, zdrowotnej czy też zamieszkania w hostelu.

Do udziału w projekcie zapraszamy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu suwalskiego (oprócz gminy Jeleniewo), w tym:
• osoby bezrobotne,
• osoby w wieku aktywności zawodowej,
• osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym

Ankiety zgłoszeniowe należy składać w Biurze Projektu – Ośrodek Wsparcia w Lipniaku, Lipniak 3, 16-402 Suwałki

Wróć