W związku z wejściem od dnia 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), zwanej dalej RODO, oraz Uchwałą nr XXXVII/206/18 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Suwalskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych, pragniemy poinformować, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku, Lipniak 3, 16-402 Suwałki, tel. 875621002, e-mail: sds@sdslipniak.pl.
 • Inspektorem Ochrony Danych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku jest Ewa Krzyżewska, pracownik Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60 pok. 132, 16-400 Suwałki, tel. 875659253, e-mail: iod@powiat.suwalski.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Środowiskowego Domy Samopomocy w Lipniaku, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów oraz pobytu w Domu w związku z decyzjami kierującymi na ten pobyt.
 • Zakres przetwarzanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniku danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
 • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
 • Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo z Domem oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO.
  W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność świadczenia usług oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.

Wróć