Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Sampomocy w Lipniaku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.sdslipniak.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • w przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Wyłączenia:

Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać transkrypcji tekstowej z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.09.2023.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 – 2023.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Sinkiewicz, email: jsinkiewicz@zazsowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 724 241 118. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku
 • Adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku, Lipniak 3, 16-402 Suwałki
 • E-mail: sds@sdslipniak.pl
 • Telefon: 87 562 10 02 lub tel. Kom. 601 429 577

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynki Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Przy wejściach do każdego budynku nie występują bariery architektoniczne. Do pierwszego budynku osoby niepełnosprawne dostają się za pomocą schodołazu i poruszają się nim w przypadku wejścia na drugie piętro. W drugim budynku jest podjazd dla osób niepełnoprawnych a wewnątrz poruszają się po schodach za pomocą platformy schodowej. W trzecim budynku, przy wejściu głównym wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych a z tyłu jest łagodne wejście, wewnątrz budynku znajduje się winda poruszająca się po wszystkich kondygnacjach.

We wszystkich budynkach Domu znajdują się łazienki ogólnodostępne dostosowane do osób z niepełnosprawnością.

Przy siedzibie Domu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Domu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego i nie ma informacji głosowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się tablica tyflograficzna opisana w alfabecie Braill’a w druku kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Aplikacje mobilne

Środowiskowy Domu Samopomocy w Lipniaku nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Dane teleadresowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku
Lipniak 3

E-mail: sds@sdslipniak.pl

Telefon: 87 562 10 02 lub tel. Kom. 601 429 577

Czekamy na kontakt

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin.