Osiągnięcia

Środowisko Dom Samopomocy w Lipniaku jest jedyną placówką na terenie Powiatu Suwalskiego zajmującą się szerokim zakresem oddziaływań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych ze względu na chorobę psychiczną.

Ośrodek pełni kompleksowe usługi wspierające prowadzące do rozbudzenia aktywności społecznej i zawodowej oraz współpracuje z rodzinami i środowiskiem lokalnym.

Osiągnięcia w roku 2009

W 2009 roku działaniami wspierająco – rehabilitacyjnym objętych zostało 51 podopiecznych z terenu Powiatu Suwalskiego oraz miasta Suwałki oraz Uczestnicy przebywający w Ośrodku w ramach pobytu klubowego. Uczestnikom pobytu dziennego zapewnione były różne formy aktywizacji i rehabilitacji oraz prowadzone były zajęcia na bazie pracowni. Osoby niepełnosprawne, w ramach rehabilitacji prowadzonej w 2009 r. w Ośrodku, korzystały z pracowni: komputerowej, papieru czerpanego, wikliny, ceramicznej, plastycznej, rękodzieła, oraz życia codziennego.

W ramach zajęć obywały się także zajęcia muzyczne, dzięki którym Uczestnicy mogli rozwijać swoje umiejętności wokalne oraz zajęcia z rehabilitacji ruchowej, w ramach których osoby niepełnosprawne miały możliwość skorzystać ze specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, co doprowadziło do poprawy ich sprawności psychofizycznej i usprawnienia oraz zwiększenia aktywności.

Uczestnicy Ośrodka, przez cały okres uczęszczania na zajęcia mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i psychologiczną. W ramach pracy psychologa, w 2009 r., organizowane były grupy wsparcia oraz zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin osób przebywających w Ośrodku. Były one nastawione na wzmacnianie kompetencji społecznych, adekwatnych sposobów wyrażania emocji, komunikacji, radzenia sobie z chorobą oraz na integrację ze środowiskiem. W ramach pracy w Uczestnikami w Ośrodku prowadzone były także treningi: budżetowy, higieny, samoobsługi, kulinarny.

Zespół zatrudnionych w Ośrodku pracowników podjął szereg działań mających na celu zmianę w podejściu rodziny i środowiska lokalnego m.in. podejmując pracę socjalną na rzecz osób chorujących psychicznie.

 

W 2009 r. polegała ona głównie na:

 • przeprowadzaniu rozmów z Uczestnikami Ośrodka mających na celu ich aktywizację oraz mobilizację do stałego poddawania się rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz uczestniczenia w terapii zajęciowej,
 • pomocy udzielanej Uczestnikom w zakresie załatwiania spraw w instytucjach (informacja o podmiotach, kompletowanie dokumentów, pisanie wniosków i podań, kontakt z instytucjami),
 • współpracy z instytucjami szkolącymi w zakresie uczestnictwa Użytkowników Ośrodka w kursach, szkoleniach, monitorowaniu uczestnictwa podopiecznych Ośrodka w dokształcaniu się,
 • współpracy, stałym kontakcie z rodzinami Uczestników, pomocy w rozwiązywaniu problemów w rodzinie,
 • indywidualnym prowadzeniu Uczestników przez wyznaczonych terapeutów prowadzących,
 • pomocy w aktywizacji zawodowej – angażowanie Uczestników na stanowiskach pomocniczych w celu praktycznej nauki zawodu, kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach w zakresie rejestracji i ofert pracy,
 • reagowaniu na przemoc w rodzinach Uczestników – współpraca ze specjalistami: Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.

 

Ośrodek w Lipniaku wspiera integrację społeczną osób niepełnosprawnych poprzez współpracę z instytucjami i placówkami pomocy społecznej na terenie Polski i udział w organizowanych imprezach. Uczestnicy rokrocznie biorą czynny udział w spektaklach, koncertach, przeglądach teatralnych, festynach oraz spartakiadach. Włączają się do organizacji dożynek powiatowych oraz gminnych oraz imprez integracyjnych.

 

W 2009 r. Uczestnicy Ośrodka wzięli m.in. udział w imprezach:

 • Otwarcie Hostelu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku,
 • Wystawa prac Wiesława Szumińskiego – Muzeum Okręgowe w Suwałkach,
 • Dzień Chorego, organizowanego w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach,
 • Walentynki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach,
 • Tłusty czwartek – dyskoteka w Ośrodku w Stradunach,
 • Ostatki w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku (dyskoteka i poczęstunek),
 • Wernisaż prac Uczestnika Ośrodka w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w galerii „Bez klamek”,
 • Wyjście na spotkanie integracyjne i praca w pracowniach – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suwałkach,
 • Zajęcia integracyjne w Klubie Pacjenta w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach,
 • Dzień Papieski w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach,
 • Wycieczka do Muzeum Wigier w Starym Folwarku,
 • „Allelujki” w Muzeum Okręgowym w Suwałkach (tradycje, śpiewy),
 • Wystawa w Bartoszycach, w ramach której Uczestnicy Ośrodka prezentowali nowe techniki i metody wykonywania prac artystycznych,
 • Integracyjny Bieg Uliczny – Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach,
 • Dożynki w Przebrodzie,
 • Dożynki w Dowspudzie,
 • Wycieczka do Dowspudy – zwiedzanie ruin Pałacu Paca,
 • Wycieczka w Bieszczady.

 

Ośrodek w Lipniaku podejmował także działania zmierzające do szerzenia informacji nt. Ośrodka i oferowanych form pomocy, w 2009 r. głównie przez:

 1. stworzenie strony internetowej: www.lipniak.net, w ramach której dostępne są m.in.:
  – propozycje prac w pracowniach rękodzieła i rzemiosła oraz opisy tych pracowni,
  – warunki, jakie trzeba spełnić aby stać się Uczestnikiem pobytu dziennego i brać udział w zajęciach oraz mieszkańcem Hostelu, znajdującego się przy Ośrodku.
 2. media – informacje nt. projektów, konferencji, spotkań integracyjnych czy festynów dostępne były szerokiemu gronu odbiorców środków masowego przekazu. Powiat Suwalski posiadał wykupiony czas antenowy w lokalnym „Radio 5”, podczas którego kilkakrotnie był cza poświęcony Ośrodkowi.
 3. Kilkakrotnie ukazywały się też reportaże na temat działalności Ośrodka w „Tygodniku Suwalskim”.
 4. projekty realizowane w Ośrodku,
 5. współpracę z instytucjami i placówkami na terenie gminy i powiatu.

 

Ponadto, dostępne były w Ośrodku oraz, przy współpracy z placówkami, w instytucjach na terenie gminy i powiatu, ulotki informacyjne na temat działalności Ośrodka.

Ośrodek jest inicjatorem i koordynatorem wielu nowatorskich programów i przedsięwzięć w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób po przebytym kryzysie psychicznym ze szczególnym ukierunkowaniem na budowanie lokalnego i ponadlokalnego partnerstwa na rzecz tych osób. Rokrocznie przez Ośrodek oraz na terenie Ośrodka realizowane są różne projekty, w ramach których organizowane są konferencje, festyny, spotkania integracyjne, w których uczestniczą mieszkańcy gminy i powiatu, Uczestnicy i ich rodziny.

Po raz kolejny w 2009r. Ośrodek Wsparcia w Lipniaku wygrał konkurs na realizację zadania pn. „Poznajemy swoje możliwości”. Aktywizujemy kompleksowo, podtrzymujemy rozwój umiejętności”, w ramach którego otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zadaniem objęta została grupa 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Suwalskiego i miasta Suwałki.

Głównym celem zrealizowanego projektu było łamanie stereotypów dotyczących osób chorujących psychicznie oraz tworzenie różnych form wsparcia środowiskowego i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – szkolenia zawodowe pod okiem specjalistów z zakresu hotelarstwa, gastronomii, ogrodnictwa oraz florystyki; spotkanie integracyjne; konferencja z udziałem osób niepełnosprawnych i potencjalnych pracodawców z terenu Powiatu Suwalskiego.

 

Ponadto w 2009 r. na bazie Ośrodka w Lipniaku zrealizowane zostały projekty z zakresu aktywizacji obszarów wiejskich:

 • Stowarzyszenie „Pastwisko” zorganizowało projekt pn.: Bliska pomoc – pomocni bliscy – promocja wsparcia osób psychicznie chorych powiatu suwalskiego”, w ramach którego we wrześniu 2009 r. odbyła się konferencja z udziałem pracowników socjalnych, pielęgniarek środowiskowych oraz osób działających w społeczeństwach lokalnych a także osób psychicznie chorych i członków ich rodzin, mająca na celu zwiększenie świadomości społeczeństw lokalnych na temat możliwości aktywizacji osób chorujących psychicznie. Następnym działaniem była organizacja festynu w ramach obchodów dnia solidarności z osobami chorymi na schizofrenię „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”.
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna” zrealizowało projekt pn. „Uwierz w siebie i pomóż innym – aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Suwalskim”, mający na celu integrację osób chorych psychicznie z działaczami z lokalnej społeczności oraz dziećmi z domu dziecka poprzez wspólne zajęcia w pracowniach Ośrodka Wsparcia.
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna” na przełomie 2009 i 2010 roku zrealizowało także projekt pn: „Wyjść z domu – najważniejszy pierwszy krok”, którego celem była aktywizacja osób chorujących psychicznie oraz członków ich rodzin, którzy nie korzystali dotychczas z żadnych form wsparcia poprzez organizację im zajęć oraz pomocy m.in. psychologicznej w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku.

 

Ośrodek, w ramach swoich działań wypracowuje stałe mechanizmy współpracy z instytucjami i placówkami pomocy społecznej. W 2009 r. współpracował m.in. z:

 • Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Suwałkach,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach,
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
 • Starostwem Powiatowym w Suwałkach,
 • Środowiskowym Domem Samopomocy w Olecku,
 • Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie,
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach,
 • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie,
 • Urzędem Miasta w Suwałkach,
 • Suwalskim Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja” w Suwałkach,
 • Suwalską Izbą Rolniczo – Turystyczną w Suwałkach,
 • Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z Powiatu Suwalskiego,
 • Gminnymi Ośrodkami Zdrowia z Powiatu Suwalskiego oraz innymi instytucjami i osobami prywatnymi z terenu gminy i miasta Suwałki w zakresie pomocy społecznej.

Osiągnięcia w roku 2008

W 2008 roku, oddziaływaniom wspierająco–rehabilitacyjnym objęto 56 osób z terenu Powiatu Suwalskiego oraz miasta Suwałki. Uczestnicy korzystali z zajęć rehabilitacyjnych, prowadzonych w pracowniach Ośrodka, grupach wsparcia i indywidualnych rozmowach z psychologiem. Poza tym, Uczestnicy brali czynny udział w spektaklach, koncertach, przeglądach teatralnych, festynach oraz spartakiadach. Włączyli się do organizacji dożynek powiatowych oraz gminnych a także festynu, zorganizowanego w ramach ogólnopolskiego programu „Schizofrenia otwórzcie drzwi”.

W ramach działań wspierających prowadzone było poradnictwo socjalne dla uczestników i ich rodzin. Raz w miesiącu odbywały się spotkania grup wsparcia dla rodzin uczestników, które służyły jednocześnie informowaniu o przebiegu procesu rehabilitacji oraz o bieżącej działalności.

Ośrodek przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej składając swoją ofertę w wyniku czego otrzymał dofinansowanie na realizację zadania związanego z organizacją i funkcjonowaniem w ramach pomocy społecznej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. „Od zrozumienia do zatrudnienia”, z którego skorzystało 16 osób w wieku 20-50 lat z terenu gminy Filipów, Przerośl, Raczki i Bakałarzewo, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Również w ramach tego projektu w okresie od września do listopada 2008 r. w 9 gminach przeprowadzono cykl seminariów tematycznych dla przedstawicieli samorządów i pracowników pomocy społecznej z powiatu suwalskiego w którym udział wzięło 108 osób. Do stycznia 2008 r. uczestniczyliśmy w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Jesienią uczestnikom i pracownikom zorganizowano 3-dniową wycieczkę do Pałangi. Organizowane były także spotkania integracyjne zarówno na terenie Ośrodka jak i w zaprzyjaźnionych placówkach. Zakończono również inwestycję budynku hotelowo-terapeutycznego. W efekci, po kilkuletnich pracach inwestycyjnych, został oddany budynek o powierzchni 1500 m 2 posiadający salę konferencyjną ze stołówką, kuchnię, gabinet psychiatryczny, gabinet psychoterapii, gabinety fizykoterapii, saunę, kaplicę, świetlicę oraz pokoje jedno i dwuosobowe z łazienkami, w tym 14 miejsc hostelowych.

Osiągnięcia w roku 2007

W 2007 roku, oddziaływaniom wspierająco–rehabilitacyjnym objęto 59 osób z terenu Powiatu Suwalskiego oraz miasta Suwałki. Poza zajęciami rehabilitacyjnymi prowadzonymi w pracowniach Ośrodka, w ramach działań wspierających prowadzone było także poradnictwo socjalne dla uczestników i ich rodzin. Raz w miesiącu odbywały się spotkania grup wsparcia dla rodzin uczestników, które służyły jednocześnie informowaniu o przebiegu procesu rehabilitacji oraz o bieżącej działalności.

Raz w tygodniu pracownicy przygotowani merytorycznie odwiedzali w domach uczestników, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli uczestniczyć w zajęciach. Ośrodek przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Ministra Polityki Społecznej składając swoją ofertę w wyniku czego otrzymał dofinansowanie na realizację zadania związanego z organizacją i funkcjonowaniem w ramach pomocy społecznej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Tacy sami i nic pomiędzy nami”, z którego skorzystało 15 osób (7 kobiet i 8 mężczyzn) w wieku 20-50 lat z terenu gminy Filipów, Przerośl, Raczki i Bakałarzewo, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy ci nie posiadali decyzji kierującej do Ośrodka.

W ramach ww. projektu zorganizowano seminarium nt. „Organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” , w którym udział wzięli przedstawiciele władz gminnych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy PCPR-ów. Pracownicy merytoryczni w ramach podnoszenia kwalifikacji, uczestniczyli w konferencjach tematycznych, spotkaniach i szkoleniach dla pracowników służb społecznych i osób pracujących z ludźmi chorymi psychicznie.

Przez okres styczeń – grudzień 2007 r. (do stycznia 2008 r.) uczestniczyliśmy w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

 

Realizowane były następujące zadania:

 • kontynuacja „Asystentów osób niepełnosprawnych”,
 • plener pt. Niebo i ziemia”, który miał na celu integrację beneficjentów z młodzieżą szkół średnich,
 • zorganizowaliśmy duże spotkanie integracyjne Partnerów, pracodawców, beneficjentów oraz ich rodzin,
 • wspólnie ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Suwałkach oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Augustowie zorganizowaliśmy konferencję pt. „Od zrozumienia do zatrudnienia” w Wigrach.

 

Ze środków pozyskanych w ramach dochodów własnych zorganizowano uczestnikom i pracownikom jesienią 5-dniową wycieczkę do Pragi oraz 2-dniowy wyjazd do Aquaparku do Druskiennik. Organizowane były spotkania integracyjne zarówno na terenie Ośrodka jak i w zaprzyjaźnionych placówkach, odbywały się cykliczne wyjścia do kina oraz galerii. Uczestnicy czynnie włączali się do organizacji dożynek powiatowych oraz gminnych a także festynu, zorganizowanego w ramach ogólnopolskiego programu „Schizofrenia otwórzcie drzwi”.
Kontynuowano inwestycję budynku hotelowo-terapeutycznego.

 

Dodatkowo pozyskano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotację, która przeznaczona została na:

 • inwestycje związane z budową budynku hostelowo – terapeutycznego,
 • zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

W ramach projektu pod nazwą: „Ochrona zasobów biologicznych północnej Suwalszczyzny – utworzenie szkółki i kolekcji zachowawczej starych odmian drzew owocowych” programu GEF Small Grants Programme i współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” pozyskano dmuchawę spalinową, nożyce spalinowe, przyczepę, rozdrabniacz, sekator, siekierę oraz zbieraki do owoców, w związku z prowadzeniem sadu drzew i krzewów owocowych.

Osiągnięcia w roku 2006

W 2006 roku oddziaływaniom wspierająco – rehabilitacyjnym objętych zostało 45 osób z terenu Powiatu suwalskiego oraz miasta Suwałki. Ośrodek zapewnił w tym czasie użytkownikom różne formy aktywizacji i rehabilitacji. Z uczestnikami zajęć w grupie pobytu dziennego prowadzone były zajęcia na bazie funkcjonujących pracowni: rękodzieła, wikliny, papieru czerpanego, plastycznej, ceramicznej, komputerowej, życia codziennego.

Prowadzone były także zajęcia w formie treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych, komunikacji, treningów relaksacyjnych oraz umiejętności spędzania wolnego czasu.Uczestnicy czynnie uczestniczyli w pracach związanych z zagospodarowaniem posesji Ośrodka: klombach kwiatowych, uprawie warzyw, pielęgnacji szkółki drzew owocowych utworzonej w 2005 r. w ilości 2700 szt.

Był to również okres kolejnej realizacji zadań w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Suwalskim i Suwalskim Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja”, w sprawie współpracy przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON w ramach programu PARTNER. W ramach tego projektu trwającego od 10 sierpnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., na bazie Ośrodka, w pracowni papieru czerpanego zatrudnione zostały 3 osoby niepełnosprawne oraz 1 terapeuta.Na terenie Ośrodka odbywały się też zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkół z terenu Powiatu i miasta Suwałki jako forma integracji społecznej.

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku w związku z uczestnictwem w PRR „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w 2006 roku realizował dwa podprojekty na rzecz osób po kryzysie psychicznym.

 

I. „Wsparcie beneficjentów ostatecznych w miejscu zatrudnienia – asystenci beneficjentów ostatecznych: grupa „aniołów”

Zasadniczym celem Zadania, do realizacji którego zaangażowani zostali asystenci było wypracowanie nowego modelu pracy środowiskowej z osobami po przebytym kryzysie psychicznym w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej będącej wynikiem problemów związanych z dyskryminacją tej grupy i nierównością na rynku pracy.
W ramach realizacji zadania zrealizowane zostało szkolenie (w dniach 18-28.07.2006 r.), po zakończeniu którego jego uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia kursu „Asystent osoby niepełnosprawnej – wsparcie w miejscu zatrudnienia osób po chorobie psychicznej”.

Od października do grudnia 2006 r. asystenci wykonywali zleconą pracę zgodnie z umową oraz ustalonym zakresem obowiązków. Zadaniem „anioła” było szeroko rozumiane wsparcie osoby chorującej i niepełnosprawnej psychicznie oraz jej najbliższego środowiska w procesie rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz powrotu do pełnienia ról społecznych i zawodowych. Celem działania asystentów w ramach projektu było poddanie całej grupy beneficjentów ostatecznych przez okres 15 miesięcy (październik 2006 – grudzień 2007) oddziaływaniom wspierającym mającym na celu włączenie beneficjentów w cykl szkoleń zawodowych, pomoc w trakcie procesu wchodzenia w zatrudnienie oraz utrzymanie ich w zatrudnieniu. Wsparciem asystentów objęta została grupa 140 osób po kryzysie psychicznym.

 

II. „Społeczne uaktywnienie, wprowadzenie w relacje międzyosobowe i przeciwdziałanie inwalidyzacji beneficjentów ostatecznych”

Podprojekt ten realizowany był od września do listopada. Zakładanym celem projektu było poddanie grupy 16 beneficjentów oddziaływaniom terapeutycznym ukierunkowanym na motywowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym. Ze względu na trudną sytuację rodzinną powodującą niemożność skorzystania z zaproponowanych form wsparcia oraz pogorszenie stanu zdrowia. Założone dla tego podprojektu cele zostały osiągnięte.

Dzięki prowadzonym zajęciom motywacyjnym zawiązała się grupa samopomocowa. Uczestniczące w projekcie osoby z zaburzeniami psychicznymi, poprzez uświadomienie sobie możliwości podjęcia pracy mimo posiadanego orzeczonego stopnia niepełnosprawności, wyrażali potrzebę i chęć podejmowania zatrudnienia i powrotu na wolny rynek pracy. Udział w projekcie pozwolił im także uświadomić sobie potencjalne możliwości rozwoju osobowego oraz wzmocnił w nich poczucie własnej wartości, a także wiarę we własne siły.

Rok 2006 charakteryzował się także inwestycjami – ruszył kolejny etap prac budowy budynku hotelowo-terapeutycznego w ramach realizacji trzeciego etapu tworzenia Ośrodka Wsparcia w Lipniaku. Zostały wstawione okna i drzwi balkonowe, ocieplono watą mineralną pomieszczenia strychowe oraz położono poszycie dachowe z blachy. W związku z prowadzonymi przez Ośrodek oddziaływaniami ukierunkowanymi na rehabilitację społeczną zorganizowano dla uczestników 3-dniową wycieczkę nad morze Bałtyckie.

Pracownicy i uczestnicy aktywnie prezentowali Ośrodek w Warszawie na targach promujących Województwo Podlaskie. W trakcie roku organizowane były spotkania integracyjne uczestników z różnymi środowiskami. W ramach prowadzonej rehabilitacji społecznej organizowane były wycieczki rowerowe i piesze po terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Uczestnicy brali czynny udział w cyklicznych przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych oraz plenerach plastycznych organizowanych przez Domy Środowiskowe oraz stowarzyszenia w Hajnówce, Bartoszycach, Starych Juchach, Białymstoku i Suwałkach.

Organizowane były spotkania integracyjne zarówno na terenie Ośrodka jak i w zaprzyjaźnionych placówkach, odbywały się cykliczne wyjścia do kina oraz galerii. Uczestnicy czynnie włączali się do organizacji dożynek powiatowych i gminnych oraz aktywnie uczestniczymy w corocznym ogólnopolskim festynie „Schizofrenia Otwórzcie Drzwi”.

Nagrody

Czekamy na kontakt

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin.